fbpx

Kursinnhold

Innhold på Kompetansepluss-norskkurs

Kompetansehuset Neo kan hjelpe din bedrift med gratis norskkurs for dine ansatte.

Meld interesse for Kompetansepluss-kurs her 

På kursene lærer deltakerne først og fremst det de trenger av grunnleggende ferdigheter på jobben. Yrkesretting er kjennetegnet på denne typen kurs.

Muntlig kommunikasjon er det aller viktigste for de fleste. Mange kan litt norsk fra før, men har ikke kommet så langt at de tør å kaste seg ut i samtaler. Målet er å kunne gjøre arbeidsoppgaver som å avklare arbeid med andre, ta imot muntlige beskjeder, be om hjelp, svare på spørsmål fra kunder, og snakke i telefon. Det er også viktig for medarbeiderne å kunne prate med kolleger på norsk noe, som bidrar til å skape et inkluderende miljø og bevare et felles språk.

Når det gjelder skriftlig kommunikasjon er det ofte ikke så sentralt på kursene, men mange kan trenge å kunne fylle inn avviksskjemaer og skrive korte meldinger, for eksempel på sms eller epost.

Når det gjelder det å kunne lese og forstå tekster på norsk, er det ofte beskjeder, oppslag og skilt som er aller viktigst. For mange kan HMS-informasjon være viktig å kunne tilegne seg, samt det å forstå sin egen arbeidsavtale, eventuelt også sikkerhetsblad og personalhåndbok og annet som er viktig på jobben.

Kursene tilpasses deltakernes yrke og arbeidsplass

Det viktigste er at kursene er nyttige for dere,  både for deltakerne og ledelsen. Derfor tilpasser vi kursenes innhold til hva dere trenger på deres arbeidsplass.

Nedenfor ser du en beskrivelse av ulike nivåer av muntlige ferdigheter, lesing, skriving, regning og data. Kanskje kjenner du igjen nivåene til dine medarbeidere i noen av disse beskrivelsene?

Muntlige ferdigheter

Felles for alle nivå gjelder utvikling av muntlige ferdigheter. Målet er å gi kursdeltakeren bedre selvtillit i bruken av norsk og unngå forvirring i arbeidet.

 • Elementært repertoar av enkeltstående ord og uttrykksmåter knyttet til bestemte, konkrete situasjoner.
 • Uttaler norske lyder, ord og innlærte fraser med så god uttale at det stort sett er forståelig.
 • Bruker mye tid for å finne ord og uttrykk, men kan produsere svært korte og isolerte ytringer, hovedsakelig formularer.
 • Har begrenset kontroll med noen få innøvde grammatiske strukturer og binder sammen ord og ordgrupper ved hjelp av bindeordene «og» og «eller».
 • Kommunikasjon er svært kontekstavhengig, og kjennetegnes av gjentakelser og forenklinger. Har behov for mange pauser for å lete etter uttrykk, uttale uvante ord og rette opp feilkommunikasjon.
 • Har et enkelt ordforråd og bruker grunnleggende setningsmønstre og innøvde fraser i dagligdagse og forutsigbare situasjoner.
 • Uttaler ord og enkle setninger slik at budskapet stort sett er forståelig, men samtalepartneren vil fra tid til annen måtte be om å få ting gjentatt.
 • Produserer korte ytringer med rimelig flyt, men har mange pauser, leter ofte etter ord og omformulerer seg hyppig.
 • Har begrenset kontroll med enkle grammatiske strukturer og binder sammen ordgrupper ved hjelp av enkle bindeord som «og», «eller» og «men». Enkle leddsetninger som innledes med for eksempel «at», «som» og «fordi», forekommer også.
 • Kan opprettholde en samtale og svare på spørsmål når samtalepartneren er støttende. I uvante situasjoner forekommer det ofte kommunikasjonsbrudd og misforståelser.
 • Har stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie, fritid, arbeid og aktuelle hendelser, men kan få formuleringsproblemer på grunn av begrensninger i ordforrådet.
 • Uttalen er stort sett forståelig.
 • Har rimelig god flyt, men i fri produksjon er leting etter ord og korrekte former og reparasjoner tydelig, uten at dette hindrer forståeligheten.
 • Har et forråd av frekvente mønstre som brukes rimelig korrekt. Bruker blant annet tidsadverbial, pronomen, ubestemt og bestemt form og enkle leddsetninger for å skape sammenheng i framstillingen.
 • Kan starte, opprettholde og avslutte en samtale om emner av personlig interesse og andre kjente emner, men kommunikasjonen kan være preget av omformuleringer og gjentakelser.
 • Har stort nok ordforråd til å gi klare beskrivelser og uttrykke synspunkter om de fleste allmenne emner. Kan bruke komplekse grammatiske strukturer.
 • Har tydelig uttale og god intonasjon.
 • Kan snakke sammenhengende i ganske jevnt tempo.
 • Har relativt god grammatisk kontroll og gjør ikke feil som fører til misforståelser. Kan foreta selvkorrigeringer og skrive klar, sammenhengende tekst ved å bruke varierte sammenbindingsteknikker.
 • Kan ta initiativ i samtaler, introdusere nye temaer og bidra til å drive samtalen framover. Kan tilpasse språket til ulike situasjoner.

Leseferdigheter på norsk

 • finne ut når man selv skal jobbe ut fra en kjent skiftliste
 • lese og forstå et skilt om sikkerhetstiltak
 • lese og følge en punktvis rutinebeskrivelse
 • forstå hovedbudskapet i et oppslag om hygienetiltak
 • lese korte e-poster fra egen leder
 • lese og følge en sikkerhetsinstruks
 • lese og kontrollere et referat fra et arbeidsmøte
 • sette seg inn i giftinformasjon om produkter man bruker i jobben
 • lese beskjeder fra kunder og leverandører
 • sjekke meldinger som angår eget arbeid, på intranett
 • lese og forstå en taushetserklæring
 • lese og kontrollere et referat fra et arbeidsmøte
 • lese nye arbeidsinstrukser og oppsummere dem for kollegaer
 • finne relevant informasjon i fagblader
 • lese referater fra forhandlinger på jobben og forstå hvilke konsekvenser ulike utfall kan få for en selv
 • lese HMS-forskrifter som det er lenker til på intranettet
 • holde seg faglig oppdatert via Internett
 • finne fram til og vurdere informasjon man trenger i egen læring

Skriveferdigheter på norsk

Å skrive er en viktig grunnleggende ferdighet i arbeidslivet, for å kunne ytre seg på en forståelig og hensiktsmessig måte.

 • skrive korte tekster for hånd eller digitalt
 • fylle ut deler av et enkelt skjema
 • formidle egne meninger og synspunkter på en enkel og klar måte i enkle, personlige tekster
 • skrive korte formelle henvendelser til kjente mottakere
 • notere ned viktig informasjon som gis muntlig
 • skrive korte formelle tekster med faktainformasjon
 • mestre ortografi, tegnsetting og ulike setningskonstruksjoner
 • fylle ut skjemaer med uvant struktur
 • beskrive hendelser i rapportform
 • skrive korte formelle tekster med faktainformasjon
 • mestre ortografi, tegnsetting og ulike setningskonstruksjoner
 • fylle ut skjemaer med uvant struktur
 • beskrive hendelser i rapportform
 • skrive detaljerte tekster knyttet til eget fagfelt eller egne interesser
 • skrive klare og konsise instruksjoner og forklaringer
 • beskrive problemstillinger på en nyansert og velstrukturert måte
 • disponere tekstinnhold og bruke varierte fortellingsstrukturer
 • kontrollere og gjøre endringer i detaljerte skjemaer og oversikter

Basiskompetanse i regning

 • tolke og kontrollere regninger
 • forstå prislapper på ferdigpakkede varer
 • lese avtaler i en kalender
 • lese av dagens temperatur
 • lese av måleutstyr som brukes på̊ jobben
 • telle gjenstander på en effektiv måte
 • fylle inn arbeidstidsskjema
 • beregne tidsbruk på en jobb
 • forstå en lønnsslipp
 • bruke kalkulator for å regne med present
 • anslå avstander ut fra et kart
 • slå opp i en kartbok
 • tolke og vurdere diagrammer som for eksempel fraværsstatistikk
 • regne ut ukelønn fra timelønn eller månedslønn fra årslønn
 • lage arbeidsskisse ved å bruke målestokk
 • bruke forholdstall for å blande rengjøringsmidler
 • legge inn tall i en rapport basert på produksjonstall for bedriften

Basiskompetanse i databruk

 Arbeidstakere forventes i større grad å kunne bruke digitale verktøy; å kunne søke opp og utveksle digital informasjon; og å kunne produsere digital informasjon.

 • Benytte pinkode og passord på en sikker måte
 • Bruke digitale verktøy som arbeidsverktøy til enkle oppgaver
 • Navngi og lagre et dokument i en mappe
 • Søk opp og utveksle digital informasjon
 • Finne informasjon på nett ved hjelp av en søkemotor
 • Sende, motta og lese e-post med vedlegg
 • Bruke enkle digitale arkivfunksjoner
 • Produsere digital informasjon
 • Bruke enkle presentasjonsverktøy
 • Bruke enkle funksjoner i regneark
 • Fylle ut og svare på digitale skjemaer
 • Sende e-post til mange mottakere i en gruppe
 • Opprette mapper og undermapper for sikker lagring og gjenfinning
 • Bruke hjelpfunksjonen for å finne informasjon når det oppstår problemer
 • Søk opp og utveksle digital informasjon
 • Finne informasjon på nett ved hjelp av en søkemotor
 • Sende, motta og lese e-post med vedlegg
 • Bruke enkle digitale arkivfunksjoner
 • Produsere digital informasjon
 • Sette opp et regneark med oversikt over egen økonomi
 • Lage en cv
 • Sette inn tabeller i et dokument
 • Koble til en nettverksskriver
 • Skanne et dokument og sende det som vedlegg i e-post
 • Komprimere bilder og filer
 • Søk opp og utveksle digital informasjon
 • Bruke avanserte arkivfunksjoner
 • Sette opp søkekriterier for søk i database
 • Benytte digitale ordbøker og oversettelsesverktøy
 • Produsere digital informasjon
 • Sette inn, godta og fjerne merknader i et dokument
 • Tilpasse en presentasjon til målgruppe og sjanger
 • Koble informasjon fra forskjellige ark i en arbeidsbok med flere regneark