Kompetansepluss - norskopplæring

 

Norskopplæringen handler om å styrke de ansattes språkkompetanse slik at de kan kommunisere med ledere, kollegaer og kunder på norsk. Norsk som arbeidsspråk er et mål for mange bedrifter.

Opplæringen tar utgangspunkt i materiale fra din bedrift, kombinert med grunnleggende språkopplæring. Eksempler kan være ulike skilt og oppslag, personalhåndbok, HMS-regler, ansettelsesavtale, timelister, produkt-oppslag, internavis og manualer. Disse tekstene kopierer vi opp og legger i kurspermene som deltakerne får utlevert. I tillegg får deltakerne kopier av annet språkopplæringsmateriale underveis i kurset.

 

Kartlegger ferdighetsnivå for å tilpasse kurset

Når kurset starter, kartlegger vi deltakerne med hensyn til hvilke av elementene i yrkesprofilen de selv opplever at de mestrer greit, og hvilke de synes er utfordrende. På den måten får læreren tilbakemelding om hva som må jobbes med på kurset.

Vi kartlegger også deltakernes ferdigheter i å skrive, lytte og snakke på norsk. Våre lærere bruker et variert utvalg av læreverk tilpasset det nivået deltakerne er på. For å lære å konstruere meningsfulle utsagn skriftlig og muntlig, fokuserer lærerne på å bruke ord og uttrykk tatt fra den enkelte arbeidsplassen og fra arbeidsliv og hverdagsliv generelt.

 

Underviser på flere nivåer

Vi underviser i norsk på flere nivåer, og når vi kartlegger norskkunnskapene, bruker vi læreplanens nivå A1, A2, B1 og B2. I en gruppe kan det være deltakere på forskjellig språknivå. Noen kan snakke mye, noen forstår mye, og andre igjen er gode skriftlig. Hvor lang utdannelse deltakerne har fra hjemlandet virker også inn på hvor raskt de lærer seg et nytt språk.

Lærerne bruker et variert utvalg av pedagogiske metoder og undervisningsmateriell for å tilpasse undervisningen til den enkelte deltakerens nivå.

Kurs i norskopplæring kan kombineres med lesing eller skriveopplæring. Kurset kan også kombineres med kurs i muntlige ferdigheter og/eller data. Sammen setter vi sammen kurset dine medarbeidere har behov for!

 

Hva er kompetansepluss-kurs?

Fakta:

 • Yrkesrettede kurs i grunnleggende ferdigheter som norsk, lesing/skriving, muntlige ferdigheter, data, hverdagsmatematikk
 • Støttes økonomisk av Staten, din virksomhet betaler ikke for kursene
 • Kursene er for voksne i jobb med kort formell utdanning (videregående eller lavere)
 • Passer for virksomheter som ønsker å heve kompetansen.
 • Kursene kan tilpasses til å støtte opp under planlagte kompetansehevende tiltak i bedriften.

Praktisk info:

 • Små grupper, 10 personer i hver gruppe (virksomheter med færre enn 10 ansatte kan også få kurs)
 • En lærer kommer til arbeidsplassen
 • Kursene holdes på et tidspunkt som passer deres virksomhet
 • Virksomheten må stille med lokaler
 • Dere kan få så mange timers kurs dere ønsker
 • Har dere komplisert skiftordning, kan vi tilpasse undervisningen denne
 • En dedikert person i virksomheten må følge opp kurset: Motivere medarbeidere til å melde seg på kurs, følge opp oppmøte, servere frukt/kjeks/kaffe/te på kurset og holde kontakten med Kompetansehuset Neo om kurset

 

Nivåene i læreplanen i norsk for voksne innvandrere

 Kjennetegn ved språket i bruk på nivå A1 (basisbruker)

 • Språklig bredde - Et elementært repertoar av enkeltstående ord og uttrykksmåter knyttet til bestemte, konkrete situasjoner.
 • Uttale - Uttaler norske lyder, ord og innlærte fraser med så god uttale at det stort sett er forståelig.
 • Flyt - Bruker mye tid for å finne ord og uttrykk, men kan produsere svært korte og isolerte ytringer, hovedsakelig formularer, flytende.
 • Grammatikk - Har begrenset kontroll med noen få innøvde grammatiske strukturer og binder sammen ord og ordgrupper ved hjelp av bindeordene «og» og «eller». Kommunikasjon
 • Kommunikasjon - er svært kontekstavhengig, og kjennetegnes av gjentakelser og forenklinger. Har behov for mange pauser for å lete etter uttrykk, uttale uvante ord og rette opp feilkommunikasjon.

 

Kjennetegn ved språket i bruk på nivå A2 (basisbruker)

 • Språklig bredde - Har et enkelt ordforråd og bruker grunnleggende setningsmønstre og innøvde fraser i dagligdagse og forutsigbare situasjoner.
 • Uttale - Uttaler ord og enkle setninger slik at budskapet stort sett er forståelig, men samtalepartneren vil fra tid til annen måtte be om å få ting gjentatt.
 • Flyt - Produserer korte ytringer med rimelig flyt, men har mange pauser, leter ofte etter ord og omformulerer seg hyppig.
 • Grammatikk - Har begrenset kontroll med enkle grammatiske strukturer og binder sammen ordgrupper ved hjelp av enkle bindeord som «og», «eller» og «men». Enkle leddsetninger som innledes med for eksempel «at», «som» og «fordi», forekommer også.
 • Kommunikasjon - Kan opprettholde en samtale og svare på spørsmål når samtalepartneren er støttende. I uvante situasjoner forekommer det ofte kommunikasjonsbrudd og misforståelser.

 

Kjennetegn ved språket i bruk på nivå B1 (selvstendig bruker)

 • Språklig bredde - Har stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie, fritid, arbeid og aktuelle hendelser, men kan få formuleringsproblemer på grunn av begrensninger i ordforrådet.
 • Uttale - Uttalen er stort sett forståelig.
 • Flyt - Har rimelig god flyt, men i fri produksjon er leting etter ord og korrekte former og reparasjoner tydelig, uten at dette hindrer forståeligheten.
 • Grammatikk - Har et forråd av frekvente mønstre som brukes rimelig korrekt. Innlæreren bruker blant annet tidsadverbial, pronomen, ubestemt og bestemt form og enkle leddsetninger for å skape sammenheng i framstillingen.
 • Kommunikasjon - Kan starte, opprettholde og avslutte en samtale om emner av personlig interesse og andre kjente emner, men kommunikasjonen kan være preget av omformuleringer og gjentakelser.

 

Kjennetegn ved språket i bruk på nivå B2

 • Språklig bredde - Har stort nok ordforråd til å gi klare beskrivelser og uttrykke synspunkter om de fleste

allmenne emner. Innlæreren kan bruke komplekse grammatiske strukturer.

 • Uttale - Har tydelig uttale og god intonasjon.
 • Flyt - Kan snakke sammenhengende i ganske jevnt tempo.
 • Grammatikk -Har relativt god grammatisk kontroll og gjør ikke feil som fører til misforståelser. Innlæreren

kan foreta selvkorrigeringer og skrive klar, sammenhengende tekst ved å bruke varierte sammenbindingsteknikker.

 • Kommunikasjon - Innlæreren kan ta initiativ i samtaler, introdusere nye temaer og bidra til å drive samtalen framover. Kan tilpasse språket til ulike situasjoner.

 

 

FÅ SVAR PÅ OM KOMPETANSEPLUSS-KURS PASSER FOR DERE

Vi hjelper deg gjerne, send oss en epost i dag så blir du kontaktet fortløpende!