Fagbrevkurs - Renhold

Fleksibelt fagbrevkurs i renholdsfaget med videoundervisning.

Har du erfaring som renholder, men ikke fagbrev? Ta fagbrevkurset hos oss og bestå fagprøven som renholdsoperatør!

Kurset går over nett og du har jevnlige nettmøter med lærer og andre kursdeltakere. Vi har laget undervisningsvideoer som dekker all teorien du skal lære, og disse kan du se så mange ganger du vil. Du får tilbakemelding på prøveeksamen, slik at du er best mulig forberedt til eksamen.

Nå har vi en kampanje på kurset, og du kan få det til halv pris!

  • Pris for kurset er : kr 19400,-

Digitalt læringsmateriell kommer i tillegg (kr 1100,-)

 

Hilsen fra kursdeltaker til lærer:

– Tusen takk for veldig gode Teams-møter. Videoene dine er også veldig fine! 

Lill O. Glenne, kundeansvarlig i Elite Servicepartner avd. Dramme

Kursplassen innebærer at du får tilgang til følgende:

Her er en oversikt over de ulike nettmøtene og hva de inneholder: 

Modul 4: Utstyr og metoder

 • Innhold:
  • Utstyr: Mopper, utstyrstabell.
  • Metoder: Rengjøring av inventar, rengjøring av gulv, rengjøring av vegger, himling og vinduer.
  • Vask og stell av utstyr: Moppevaskeri, vask og stell av kluter og mopper, vask og stell av redskaper, desinfisere infisert utstyr.

Modul 5: Renholdsmidler, innhold og bruk

 • Innhold:
  • Renholdsmidler: pH-verdier, innholdet i renholdsmidlene.
  • Rengjøringsmidler og skuremidler: Fjerning av fast smuss, inndeling av rengjøringsmidler, skuremidler.
  • Dosering: Hvordan dosere rett, måleenheter.
  • Vedlikeholdsmidler: Harde gulv, tekstile gulv, inventar og metall.
  • Renholdsmidler og HMS: Forskrifter og merking, sikkerhetsdatablader, oppbevaring, bruk, håndtering.

Modul 6: Maskiner

 • Innhold:
  • Maskiner og bruk: Sikkerhet, opplæring, ergonomi.
  • Gulvmaskiner: Skuremaskiner, highspeedmaskiner, gulvvaskemaskiner, feiemaskiner. Støv- og vannsugere: Slangestøvsuger, børstestøvsuger, sentralstøvsuger, vannsuger.
  • Tepperensmaskiner: Våtrenser; sjamponeringsmaskin.
  • Andre maskiner: Damprenser, høytrykksvasker, lavtrykksanlegg. Høytrykksanlegg.

Modul 7: Materialer og vedlikehold

 • Innhold:
  • Vedlikehold av inventar og metaller
  • Vedlikehold av harde og halvharde gulv: Polish og andre midler
  • Rense tekstile møbler, gardiner og gulv: Rense med damprenser, våtrenser, fuktrense med skuremaskin og moppeskive
  • Vaske og etterbehandle tekstiler: Maskiner og utstyr, vask og etterbehandling.

Modul 9: Vurdere og planlegge renhold etter tegning

 • Innhold:
  • Medvirkning ved planlegging a bygg: brukergrupper og rådgiverbistand.
  • Ulike typer tegninger: oversiktstegninger og arbeidstegninger.
  • Uttrykk og symboler: Målestokker, tekst- og figurfelt, tall og symboler.
  • Utforming av spesielle rom: Rom til renhold, våtrom og toaletter.
  • Krav til elektriske opplegg: Sikkontakter, sikringer, belysning, varmeelementer.

Modul 10: Planlegge og kalkulere renhold

 • Innhold:
  • Registrere og vurdere forhold i renhold: Areal og gulvbelegg, renholdsfrekvenser, krav til hygiene og kvalitet.
  • Vurdere og velge kalkulasjonstall: Standardtider, normtall, nøkkeltall, kalkulasjonstall.
  • Beregne tid til renhold: Kalkulere renholdstid, vurdere kalkulert tid.
  • Kalkulere kostnader til renhold: Timekostnad, årskostnad. Planlegge og dokumentere regelmessig renhold: Renholdsplan, arbeidsplan, planlegge renhold i ulike romgrupper, dokumentere regelmessig renhold.

Modul 12: Rengjøring med kvalitet, NS-INSTA 800

 • Innhold:
  • Innføring i NS-INSTA 800: Ord og uttrykk i standarden,
  • Kvalitetsnivåer og kvalitetsprofiler: Kvalitetsnivåer, kvalitetsprofiler, tillatte mengder urenheter
  • Roller og ansvar: Arbeidsgiver, renholdsleder, renholder og kunden
  • Renholdsmetoder og kvalitet: Hvordan velge hensiktsmessige metoder i renhold.

Modul 13: Planlegge og kalkulere renhold

 • Innhold:
  • Kompetanse: Kunnskapsnivå 1-4
  • Visuell kontroll: Prinsipper for visuell kontroll, hvordan utføre kontroller.
  • Måle med instrumenter: Støvmengde på overflater, friksjon, glans
  • Stikkprøvekontroll: Enkel stikkprøvekontroll, dobbel stikkprøveplan, total inspeksjon
  • Rapportering: Kontrollere, rapportere.

 

For å ha nytte av nettmøtet bør gjøre følgende før nettmøtet starter:

 • se gjennom videoene tilhørende dette nettmøtet
 • les gjennom modul 12 og 13 i boka
 • svar på spørsmålene på slutten av modul 12 og 13 i boka

Modul 11: Spesielle oppgaver i renhold

 • Innhold:
  • Renhold av tekniske hjelpemidler: Datamaskiner, telefoner, skriftprosjektører, hvit-tavler og interaktive tavler, arbeids- og ansvarsfordeling.
  • Fjerning av grafitti: Maskinell fjerning, fjerning med kjemi, forebyggende behandling mot grafitti.
  • Overflater og smuss på fasader: Overflater på fasader, smuss på fasader, aldring av smuss.
  • Rengjøring av fasader: Rengjøre ved å løse og skylle, rengjøre med høytrykk, løse og rengjøre med damp, rengjøre med kjemiske midler, rengjøre med mekaniske metoder.
  • Skadesanering: Sikring av skadested, registrering og sortering, utstyr til utbedring av skader, utstyr og midler til rengjøring.
  • Saneringsmetoder: Skadesanering etter brann, sanering av ulike bygningsdeler og gjenstander.

Modul 1: Renhold og renholdsservice

 • Innhold:
  • Renhold-et viktig fag og yrke: Et viktig arbeid, En nødvendig tjeneste.
  • Samhandling på arbeidsplassen: Etikk, arbeidsmiljø, bedriftskultur.
  • Kontakten med kunder: Prosedyrer for kvalitetssikring, god service, god kundebehandling.

Modul 2: Hygiene

 • Innhold:
  • Personlig hygiene: Kroppshygiene, arbeidsantrekk, forebyggende hygienetiltak.
  • Smittekilder: Mennesker, dyr, næringsmidler.
  • Smittestoffer: Bakterier, virus, sopper, protozoner og alger
  • Overføring av smitte: Kontaktsmitte, mat og vann, i luft, ved stikkskade
  • Renholdshygiene: Rengjøre, desinfisere, sterilisere

For å ha nytte av nettmøtet bør gjøre følgende før nettmøtet starter:

 • se gjennom videoene tilhørende dette nettmøtet
 • les gjennom modul 1, 2 og 11 i boka
 • svar på spørsmålene på slutten av modul 1,2 og 11 i boka

Modul 14: Lover og regelverk i renholdsfaget

 • Innhold:
  • Definisjoner: Lover, forskrifter, direktiver
  • Arbeidsmiljøloven: Kapittel 1-20
  • Sentrale forskrifter: Utføring av aktiviteter i petr0liumsvirksomheten, miljørettet helsevern i barnehager og skoler, utforming og innretning av arbeidsplasser, systematisk HMS-arbeid i virksomheter, Internkontrollforskriften for næringsmidler, offentlig godkjenning, offentlige anskaffelser
  • Aktuelle standarder og miljømerkinger: Ledelsessystemer for kvalitetskrav, NS-INSTA 800, rengjøringskvalitet og merkinger
  • Krav til offentlige anskaffelser: Prekvalifisere, vurdere anbud og tilbud, klagenemnda for offentlige anskaffelser
  • Alminnelige kontraktsbestemmelser: Utførelse, kontroll

 

Eksamensforberedelse


For å ha nytte av nettmøtet bør gjøre følgende før nettmøtet starter:

 • se gjennom videoene tilhørende dette nettmøtet
 • les gjennom modul 14 i boka
 • svar på spørsmålene på slutten av modul 14 i boka
 • Se gjennom video om eksamensforberedelse.
 • Se gjennom eksamensoppgave gitt på begynnelsen av kurset og se på løsningsforslaget.
 • Se over tilbakemeldingene på din egen eksamensinnlevering som du har lever til faglærer.
 • Samle sammen notater som du kan ha med deg på eksamen.
 • Noter deg spørsmål du har til eksamen som du kan stille til faglærer

Modul 3: HMS Helse, miljø og sikkerhet

 • Innhold:
  • Kroppen: Viktige deler i kroppen, riktig bruk av kroppen i arbeidet
  • Risikovurdering: Kartlegge, handle, følge opp, dokumentere
  • Verneutstyr: Vernemasker, øyevern, hørselvern, hodevern, vernehandker, vernesko, verneklær, sikring mot fall
  • Avfall: Avfallspyramiden, kildesortering, avfallsinnretninger, håndtering

Modul 8: Renholdsfagets historie

 • Innhold:
  • Renhold før og nå: Hjemme, yrkesbygg, andre virksomheter, yrkestitler
  • Systemer i renhold: Tradisjonelt renhold, programmert renhold, renhold etter behov, renhold med synlige kvalitetsmål, renhold med NS-INSTA 800, ny teknologi
  • Virksomheter i renhold: Vinduspussfirmaer, renholdsfirmaer, kommunale bedrifter, godkjenningsordninger
  • Overflater og hjelpemidler: Overflater, renholdsutstyr og maskiner, renholdsmidler og metoder
  • Kostnader i renhold: Lønn, ytelser
  • Tilbud om opplæring: Opplæring i regi av arbeidsgiver, opplæring i miljø- og vedlikeholdsfag, høyere utdanning

For å ha nytte av nettmøtet bør gjøre følgende før nettmøtet starter:

 • se gjennom videoene tilhørende dette nettmøtet
 • les gjennom modul 3 og 8 i boka
 • svar på spørsmålene på slutten av modul 3 og 8 i boka

Notatteknikker, hvordan forstå eksamensoppgaven og setningsstartere.:

 • Studere: Tankekart og tonotat.

 • Hvordan lese eksamensoppgaven?

 • Vanlige setningsstartere som er nyttige å kunne når du skal skrive oppgave. 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hvordan få til rett ordlyd i eksamensbesvarelsen?

 • Hvilken ordlyd skal vi ha i en eksamensbesvarelse og hvorfor?

 • Lærer tar utgangspunkt i tekster som kursdeltakere har levert inn for å vise hvordan man kan få til ordlyden som er ønskelig.

 • Oppgave til innsending:Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Notatteknikker og disposisjonsteknikker?

 • Studere: Tankekart og tonotat

 • Lage oppgavedisposisjon: 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hva kjennetegner språket vi bruker i en eksamensoppgave og hvordan skiller det seg fra vanlig språk?

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hør hva lærer Espen har å fortelle om kurset:

Tenk gjennom om du har tilstrekkelige forutsetninger for å klare eksamen før du bruker penger på kurset. Her er våre anbefalinger:

 • Du bør ha norskferdighetsnivå i norsk skriftlig på B1-nivå, eventuelt A2-nivå med sterk motivasjon for å skrive mye og bli bedre.
 • Det beste er å ha minimum 4 års yrkeserfaring, for da har du mulighet til å gå opp til praktisk prøve og få selve fagbrevet kort tid etter at du har tatt eksamen. Men det er fullt mulig å ta teorieksamen og deretter vente med praktisk prøve til du har 5 års erfaring fra faget. Med 5 års erfaring kan du ta praktisk prøve og kan få selve fagbrevet.

Det finnes finansieringsmuligheter

 • Sjekk om de vil støtte med hele eller deler av avgiften.
 • NAV kan fatte vedtak om å dekke kompetansehevende tiltak som fagbrev dersom de ser det hensiktsmessig. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV dersom du er arbeidsledig eller permittert. Foreløpig gjelder ordningen om å kombinere dagpenger med utdanning til 1. juli 2021
 • https://www.nav.no/arbeid/no/student/

Oppdeling av kursavgiften


Dersom du ikke får økonomisk støtte fra noen, kan vi være behjelpelige med å dele opp beløpet slik at du betaler litt hver måned, eller halvparten når kurset begynner og halvparten når det slutter.

Merk at du uansett er forpliktet til å betale hele beløpet.

Veien videre mot fagbrev etter bestått teoretisk eksamen

For å få fagbrevet som praksiskandidat må 3 kriterier være oppfylt:

Kriterie 1. Bestått teoretisk eksamen. Dette kurset hjelper deg på veien dit. Du melder deg selv opp til eksamen på nettet. Det er 3 aktuelle nettsteder:

Kriterie 2: Godkjent 5 års praksis. For å få finne ut om du har nok praksis til å få godkjent 5 års praksis, tar du kontakt med fylkeskommunen. De hjelper deg med å regne ut om du har nok praksis for å få fagbrev som praksiskandidat. https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Kriterie 3: Bestått praktisk prøve. Når du har sikret bestått teoretisk eksamen og nok praksis, kan du melde deg opp til praktisk prøve. Du melder deg opp på samme måte som til teoretisk eksamen.

Når du har oppfylt disse tre kriteriene, får du fagbrevet tilsendt i posten.