fbpx

Fagbrevkurs i logistikkfaget

Fleksibelt fagbrevkurs i logistikkfaget med videoundervisning

Har du erfaring i logistikkyrket, men ikke fagbrev? Ta fagbrevkurset hos oss og bestå fagprøven og bli logistikkoperatør!

Kurset går over nett og du har jevnlige nettmøter med lærer og andre kursdeltakere. Vi har laget undervisningsvideoer som dekker all teorien du skal lære, og disse kan du se så mange ganger du vil. Du får tilbakemelding på prøveeksamen, slik at du er best mulig forberedt til eksamen.

 • Pris for kurset er: kr 19400,-

Digitalt læringsmateriell kommer i tillegg (kr 1100,-)

Kursplassen innebærer at du får tilgang til følgende:

Her er en oversikt over de ulike nettmøtene og hva de inneholder: 

 • planlegge og håndtere gods sikkert og miljøvennlig i henhold til godsets egenart og bedriftens kvalitetskrav
 • bruke nasjonalt og internasjonalt regelverk for befordring av gods og bagasje
 • velge ut, bruke og vedlikeholde sikkerhetsutstyr i samsvar med gjeldende regelverk ved håndtering av varer og gods
 • klassifisere og dokumentere gods for transport i samsvar med sendingens innhold
 • velge ut og bruke egnet utstyr og metode ved lasting og lossing etter gjeldende regelverk
 • behandle ordrer i henhold til bedriftens rutiner
 • behandle toll- og fraktdokumenter i samsvar med gjeldende regelverk
 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens målsetninger
 • utføre førstehjelp på et skadested
 • beregne framføringstider og bestille transport i samsvar med kundens krav til levering
 • vurdere transportløsninger ut fra godsets egenart
 • veilede kunder og kollegaer i valg av transportløsning ut fra krav til framføringstid, økonomi og miljømessige konsekvenser
 • beregne og vurdere muligheter og begrensinger ved bruk av et transportmiddel ut fra godsets vekt, mål og egenart
 • planlegge og utføre lasting, lossing og sikring av transportmidler etter gjeldende regelverk
 • klargjøre varer og gods for videre produksjon
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for bedriftens organisering og målsettinger
 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens kvalitetskrav
 • gjøre rede for logistikkfunksjonens plass i produksjonskjeden
 • vurdere betydningen av logistikkfunksjonen for bedriftens produktivitet
 • håndtere varer og gods i samsvar med bedriftens krav til kvalitet og lønnsomhet
 • bruke bedriftens digitale og elektroniske verktøy ved kommunikasjon og utførelse av arbeidsprosesser
 • planlegge og utføre interntransport ved effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av tekniske hjelpemidler
 • velge og bruke tekniske hjelpemidler ved mottak, lagring, klargjøring og levering av varer
 • registrere varer inn til og ut fra lager og bruke lagerstyringssystem til å identifisere varenes lagerplassering
 • beregne varers omløpshastighet og vurdere omløpshastighetens betydning for effektiv og lønnsom drift
 • velge emballasje for den enkelte varetypen og emballere for lagring og transport
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i logistikkfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Faglig diskusjon, gjennomgang av pensum fra kurset samt relevante spørsmål til deltakerne.

Notatteknikker, hvordan forstå eksamensoppgaven og setningsstartere.:

 • Studere: Tankekart og tonotat.

 • Hvordan lese eksamensoppgaven?

 • Vanlige setningsstartere som er nyttige å kunne når du skal skrive oppgave. 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hvordan få til rett ordlyd i eksamensbesvarelsen?

 • Hvilken ordlyd skal vi ha i en eksamensbesvarelse og hvorfor?

 • Lærer tar utgangspunkt i tekster som kursdeltakere har levert inn for å vise hvordan man kan få til ordlyden som er ønskelig.

 • Oppgave til innsending:Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Notatteknikker og disposisjonsteknikker?

 • Studere: Tankekart og tonotat

 • Lage oppgavedisposisjon: 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hva kjennetegner språket vi bruker i en eksamensoppgave og hvordan skiller det seg fra vanlig språk?

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Du bør ha jobbet på lager og ha nivå B1 i norsk for å ha utbytte av kurset:

 • Vi anbefaler at du har et skriftlig på B1-nivå, eventuelt A2-nivå med sterk motivasjon for å skrive mye og bli bedre.
 • Vi anbefaler at du har noen års yrkeserfaring fra arbeid som kokk eller kantinemedarbeider. Da får du best utbytte av kurset.

Fagbrev=bestått teorieksamen+5 årspraksis+ bestått praktisk prøve 

Det finnes finansieringsmuligheter

 • Sjekk om de vil støtte med hele eller deler av avgiften.
 • NAV kan fatte vedtak om å dekke kompetansehevende tiltak som fagbrev dersom de ser det hensiktsmessig. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV dersom du er arbeidsledig eller permittert. Foreløpig gjelder ordningen om å kombinere dagpenger med utdanning til 1. juli 2021
 • https://www.nav.no/arbeid/no/student/

Oppdeling av kursavgiften

Dersom du ikke får økonomisk støtte fra noen, kan vi være behjelpelige med å dele opp beløpet slik at du betaler litt hver måned, eller halvparten når kurset begynner og halvparten når det slutter.

Merk at du uansett er forpliktet til å betale hele beløpet.

Veien videre mot fagbrev etter bestått teoretisk eksamen:

For å få fagbrevet som praksiskandidat må 3 kriterier være oppfylt:

Kriterie 1. Bestått teoretisk eksamen. Dette kurset hjelper deg på veien dit. 

Du melder deg selv opp til eksamen på nettet. Det er 3 aktuelle nettsteder:

Kriterie 2: Godkjent 5 års praksis. For å få finne ut om du har nok praksis til å få godkjent 5 års praksis, tar du kontakt med fylkeskommunen. De hjelper deg med å regne ut om du har nok praksis for å få fagbrev som praksiskandidat. https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Kriterie 3: Bestått praktisk prøve. Etter at du har bestått teoretisk eksamen og sikret at du har godkjent 5 års praksis, tar du kontakt med fylkeskommunen og melder deg opp til praktisk prøve på samme måte som du gjorde da du meldte deg opp til teoretisk eksamen.

Når du har oppfylt disse tre kriteriene, får du fagbrevet tilsendt i posten.